Batterilager: en nyckel för effektiv och lönsam energihantering i bostadsfastigheter

I denna artikel vill vi uppmärksamma den växande betydelsen av energilagring i bostadsfastigheter tillsammans med en solcellanläggning och IMD-el, och hur investeringen i ett batterilager kan förbättra effektiviteten, hållbarheten och lönsamheten i fastighetens energiförsörjning.

Batterilager och solcellsanläggning

Vi går mot att fastigheten är en intelligent resurs i energisystemet snarare än endast en konsument. Att vara flexibel i när man förbrukar el i förhållande till hur belastat elnätet är kommer bli mer och mer värt. Styrning av hur och när man använder energi är en del av lösningen på dagens effektbrist och en möjlighet till både intäkt och besparing.

I takt med att solenergi och smarta energisystem fortsätter att utvecklas har energilagring i form av batterilager tillsammans med en solcellsanläggning blivit en viktig pusselbit för att optimera energihanteringen i bostadsfastigheter.

Idag använder man ofta förkortningen ”BESS” (Battery Energy Storage Systems) när man pratar om uppladdningsbara batterisystem som lagrar energi (till exempel från en solcellsanläggning) där man kan styra användningsområdet på olika sätt.

BESS accelererar den gröna omställningen eftersom batterilager är en nyckelkomponent för att snabba på ersättningen av fossila bränslen med förnybar energi. Ett energilager lagrar till exempel grön energi från sol- och vindkraft för att använda energin när den behövs som mest.

Att mäta, analysera och styra sin elförbrukning är en viktig del av att förstå och förbättra energianvändningen i hela fastigheten.

Det finns flera sätt att använda ett batterilager…

Balansmarknaden / Frekvensregleringsmarknaden – Balanstjänster, stödtjänster, lokal flexmarknad

Svenska kraftnät ansvarar för att hålla balansen mellan förbrukning och produktion av el i elnätet. De köper in och aktiverar stödtjänster för att hålla frekvensen i elnätet i balans på 50Hz. Stödtjänster för balansering består av flera olika marknader. Beroende på hur snabbt och länge batteriet kan balansera frekvensen kan energilagret vara en del av reglerkraften i en eller flera stödtjänster.

Tidigare har bara större batterilager kunnat delta i frekvensregleringsmarknaden. Tack vare att en ”aggregator” kopplar ihop flera små användare med batterier i ett VPP nätverk (Virtual Power Plant) kan även mindre batterier bidra till frekvensregleringen. VPP kan man förklara som ett molnbaserat virtuellt kraftverk/energibank. Om frekvensen är för låg används energilagrets effekt och om frekvensen är för hög laddas batterierna. Som medlem i ett VPP-nätverk får man betalt av aggregatorn som äger VPP-nätverket för att dela sina batteriresurser.

Idag är detta det mest lönsamma sättet att använda ett batterilager.

Kapa förbrukningstoppar / effekttoppar / ”Peak Shaving” med batterilager

Kapaciteten i elnätet begränsar hur mycket energi som kan användas samtidigt. Elnätsföretagen inför nu och fram till 2027 effektabonnemang för alla abonnemangsstorlekar där delar av debiteringen baseras på högst uttagen effekt.

Integrationen av batterilagring möjliggör en optimering av elförbrukningen i bostadsfastigheter med solceller och IMD El. Genom att lagra överskottselen under soliga dagar (eller ladda batteriet nattetid) fungerar batterilager som en strategi för att kapa förbrukningstoppar/effekttoppar vilket minskar belastningen på elnätet och potentiellt sparar pengar på lång sikt.

Med Peak Shaving använder man batterilagret som en ”effektbuffert” i stället för att man tar det från elnätet.

Batterilager (batterilagring, energilagring) kapar effekttoppar och jämnar till elförbrukningen. Metoden kallas Peek Shaving och syftar till energibesparing.

Timprisstyrning / energiprisarbitrage

Tillgång och efterfrågan styr det så kallade spotpriset på el i de fyra elområden som Sverige är uppdelat i. Därför brukar spotpriset vara som högst under morgon och kväll och billigast på natten. Spotpriset offentliggörs en dag i förväg. Vid stora variationer i elpriset kan det vara lönsamt att ladda batteriet de timmar när elen är som billigast och använda energin från batteriet när elen är som dyrast. Samtidigt hjälper man till att avlasta elnätet när det är som högst belastat.

Du kan följa aktuellt elpris på elklocka.se.

Se timpriser på el på webbsiten elklocka.se

I stället för utbyggnad av nätanslutning

Ibland räcker inte dimensionen till på den befintliga kabeln in i fastigheten när till exempel elbilsladdare ska installeras. Ofta innebär det stora kostnader för grävning och dragning av grövre kablage när det finns behov av en större nätanslutning. Med ett batterilagring som jämnar ut konsumtionen och avlastar nätanslutningen kan man hitta en mer kostnadseffektiv lösning.

Öka egenanvändning av solel med batterilager

Då fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har en huvudsäkring större än 100 ampere inte får någon skattereduktion på elen de säljer till nätet är det mest lönsamt att använda så mycket som möjligt av solelen inom fastigheten. Med ett batterilager kan man spara överproduktionen och därmed öka egenanvändningen av solelen.

Ökad medventenhet om elanvändning kan ge besparing

Om man förstår hur elen används i bostaden, kan man själv påverka förbrukningen och hålla kostnaderna på en lägre nivå.

Medveten elanvändning kan ge enegribesparing och minska kostnader. Förutom en ökad medvetenhet om elanvändning, kan batterilagring vara en strategisk komponent i processen.

Framtiden för energilagring

Framtiden för energilagring ser lovande ut. Med kontinuerlig teknologisk utveckling och minskade kostnader för batterier för solceller förväntas användningen av batterilagring fortsätta öka. Detta kommer att bidra till en mer hållbar och självförsörjande energihantering för bostadsfastigheter i framtiden.

Senast 2027 ska samtliga elabonnemang vara effektabonnemang. Att kunna kapa effekttoppar med hjälp av ett batterilager kommer kunna spara pengar både för privatpersoner och för andra fastighetsägare.

Spotpriset kommer variera mer i och med att mer variabel elproduktion installeras vilket kommer att ge mer lönsamhet för spotprisarbitrage.

I och med att andelen av förnyelsebar väderberoende elproduktion ökar med bland annat sol- och vindkraft och ger en mer variabel elproduktion, kommer behovet av stödtjänster för balansering förmodligen öka. Vi kommer se nya marknader av stödtjänster och även nya stödtjänster när EU:s gemensamma inre marknad införs med nya krav på hur balansmarknaden ska se ut och hur balanseringen ska ske.

Samtidigt spås de senaste årens höga ersättningarna på frekvensstödsmarknaderna bli lägre inom tre till fem år.

Hur vi kommer använda energilager i framtiden kan vi endast sia om men så länge batteriet kan styras och optimera användningen kommer det vara en lönsam investering redo för framtidens behov!

Rådgör med en expert eller installatör inom energilagring specialiserad på bostadsfastigheter (bostadsrättsförening, samfällighet etc.), för att välja lämpligt batterilagring för specifika behov och krav. NEWEL står gärna till tjänst. Kontakta oss!

Grönt avdrag för privatpersoner vid batteriinstallation, installation av energilagring

Som privatperson har du rätt till en skattereduktion på arbets- och materialkostnad vid installation av ett ”nätanslutet solcellssystem” (20%), ”system för lagring av egenproducerad elenergi”, det vill säga en investering i ett batteri/energilager (50%) och ”laddningspunkt till elfordon” (50%). Grön teknik – Privat | Skatteverket

Grönt avdrag för energilager förutsätter att en solcellsanläggning finns eller installeras i samband med batterierna.

Det gröna avdraget fungerar på samma sätt som rotavdrag men påverkar inte rotavdraget. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Här kan du lägga in dina uppgifter och få fram hur mycket ROT/RUT/Grönt skatteavdrag som det finns utrymme för: Räkna ut din skatt (skatteverket.se)

Igår (3 januari 2024) tillkom ett förtydligande på Skatteverkets hemsida ”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda.” vilket gör att grönt avdrag för batteriinstallation inte är godkänd om man kopplar upp batteriet mot frekvensregleringsmarknaden: Godkända arbeten – grön teknik | Skatteverket (* Notering: Läs uppdatering om detta längst ner i sektionen.)

Tanken är nog att staten subventionerar annars investeringen av energilagret två gånger – först med grönt avdrag vid investeringen och sen via Svenska Kraftnät. Ersättningen för FCR-tjänster är än så länge så pass höga att det blir kort återbetalningstid på batteriet även utan grönt avdrag.
Alternativt: Rotavdrag – Skattereduktion om 30% av arbetskostnaden. Rotarbete och rutarbete | Skatteverket.

Uppdatering angående Grönt avdrag för batterier:

I ett pressmeddelande från Energitjänsteföretaget Checkwatt skriver Checkwatt att de vill se en rättslig prövning då de säger att Skatteverket utan lagstöd hävdar att batterilager endast får användas till att lagra egenproducerad el. Skatteverket feltolkar förutsättningar för grönt avdrag för batterier | CheckWatt

Även Svensk Solenergi anser att ”Ny tolkning från Skatteverket lägger krokben för energiomställningen”.

Du kanske också vill läsa om: