Fårtickegårdens SFF Garageanläggning

Elbilsanläggning med 130 laddplatser för Fårtickegångens Sff

2023-10-07

Elbilsladdning är ett måste i dag. Men för bara ett par år sedan var ämnet mest en fråga och många upplevde det inte särskilt akut. De som blickade framåt visste dock bättre och drev på! Läs berättelsen om resan till elbilsanläggning med 130 laddpunkter hos Fårtickegångens Samfällighetsförening FSf. Förberedelserna tog några år och krävde stort engagemang från många inblandade. Resan är lärorik för alla fastigheter som vill modernisera sina garage och parkeringsplatser utomhus med laddpunkter. Det är en nyttig satsning för medlemmarna och gynnar klimatet!
NEWEL påbörjade installationen av elbilsanläggningen den 16 oktober 2023. Arbetet kommer att ske i 13 etapper, med start på Fårtickegången och därefter på Björktickegången. Vi på NEWEL är glada för att ha kunnat bidra till projektet redan i ett tidigt skede och slutligen fått förtroendet att installera elbilsanläggningen.

Kjell Borgström, suppleant Fårtickegångens Samfällighetsförening FSf, seniorrådgivare och billaddningsentusiast, samt boende i Krusboda sedan 1975 berättar:

Det började 2019

Första steget för att etablera elbilsladdning i vår samfällighetsförening togs redan i maj 2019. I vår första enkät visade endast 12 medlemmar (av 183) intresse för att skaffa laddboxar. Det var verkligen inte många, men vi gav inte upp.

I början av 2020 inledde vi insamling av nödvändigt underlag och en undersökning för att kartlägga de bästa alternativen utifrån våra förutsättningar och behov. Vi har bland annat konsulterat med advokatbyrå, dokumenterat vår befintliga elanläggning, tagit fram digitala planritningar på våra två garageanläggningar, sammanställt befintligt elavtal och förbrukning, etablerat kontakt med myndigheter som Lantmäteriet, Boverket och Infrastrukturdepartementet.

Vi deltog också på billaddmöten med övriga samfälligheter i Krusboda och undersökte liknande projekt som andra samfällighetsföreningar, t.ex. Sjöbrisens i Sollentuna genomfört, för att utvinna erfarenheter och kunskap.

Redan i detta skede kontaktade vi NEWEL, som utbildade styrelsen i billaddning och upprättade förslag och kostnadsuppskattning. Vi tog även in kostnadsuppskattningar från två andra installatörer.

Billadgrupp med mission

Efter beslut på årsstämman 2021 bildades en billaddgrupp med inriktning att laddpunkter installeras på samtliga garageplatser, anläggningsbeslutet omprövas och de ekonomiska förutsättningarna utreddes.

I slutet av året initierades en intresseförfrågan med genomarbetade informationsbilagor. Denna gång fick vi 173 svar av 200 andelar, varav 77,5% med positivt utfall till billaddning.

Bättre lösning med IMD

Årsstämman 2022 beslutade om omprövning av anläggningsbeslutet, för att skapa  förutsättningar för installationer av laddpunkter, Individuell Mätning och Debitering av förbrukningskostnader (IMD) och möjlighet till utvändiga laddplatser. Ansökan om ändrat anläggningsbeslut lämnades till Lantmäteriet (LM) som har väntetid på ca 6-7 månander för att få en handläggare.

Under resans gång beslutades av många skäl att omvandla vår befintliga motorvärmarsektion till billaddningssektion. I samband med förrättningen bereddes medlemmar att utträda/inträda i sektionen, eftersom frivilligeheten är viktig för våra medlemmar. Resultatet av förrättningen och Lantmäteriets beslut (per den 8 juni 2023) blev att 130 av 182 medlemmar (71,4%) därefter ingår i billaddningssektionen.

Laddbidrag från Naturvårdsverket

Strax därefter, februari 2022 lämnade vi bidragsansökan till Naturvårdsverket och redan i maj fick vi positivt besked om laddbidrag, dock med krav på att åtgärden måste vara utförd inom 9 månader. Tyvärr blev projektet försenat och i februari 2023 behövde vi återkalla ansökan och ”revidera” processen.

Nytt positivt beslut om laddbidrag från Naturvårdsverket kom i augusti 2023. Bidraget på 50% av installationskostnader, max. 15.000kr/laddpunkt, avser 183 laddplatser i vår samfällighet. Antalet justeras vid slutredovisningen.

I september 2022 upprättade vi, med hjälp av oberoende konsult, ett förfrågningsunderlag med ritningar och beskrivningar (administrativa och tekniska).

Nära målet: anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan gick ut i juni till sju installatörer. Vi fick in tre seriösa offerter varav en från NEWEL. Efter noggrann utvärdering mot våra föreskrivna kriterier avseende på helhetslösning, kvalitet, pris samt anbudsgivarens kompetens, kapacitet och lämnade referenser beslutade styrelsen att föreslå extrastämman att utse NEWEL till vår entreprenör för billaddningsprojektet. NEWEL hade också den mest fördelaktiga prisbilden.

Extrastämman den 20 september 2023 beslutade enligt styrelsens proposition som bl.a. innebar upphandling av NEWEL som entreprenör.

Därför valde vi NEWEL

Vår erfarenhet så här långt av NEWEL är mycket positiv! När vi började planera för laddinfrastruktur i vår samfällighetsförening, var det naturligt att kontakta grannsamfälligheten på Krusboda Torg som nyligen installerat elbilsladdning med NEWEL som installatör.

NEWEL har varit hjälpsam och tillmötesgående, även om vi var tydliga med att NEWEL skulle konkurensutsättas via öppen upphandling i senare skede.

Tomas Hagman (VD, NEWEL), utbildade styrelsen i billaddning, dokumeterade vår anläggning och upprättade förslag och kostnadsuppskattning. Han engagerade sig i alla våra frågor och problem och hjälpte också till med informationsmaterial till medlemmarna vid flera tillfällen.

Vi var också nöjda med NEWELs detaljeringsnivå i offerterna och orderbekräftelserna. Även följsamheten i upphandlingsprocessen med flera ändrade kriterier uppskattades. Sist men inte minst är personkemin viktig. Hitintills har alla personkontakter med NEWEL varit positiva.

Äntligen installation!

Vi är noga med att ge information till våra medlemmar! Vi delar ut informationsblad i brevlådor och mejlar till samtliga berörda. Det har varit en utmaning för oss i styrelsen att få våra medlemmar att röja i garagen. Men det är viktigt att utrymmen ska vara tömda på bilar, inredning och annan utrustning på dagtid under installationen.

För att göra processen smidigare, har vi delat upp upp områdets garageplatser i 13 olika etapper och tydliggjort upplägget bland annat genom affischer.

Den 16 oktober 2023 påbörjades installationen av elbilsanläggningen på Fårtickegången etapp 1–6 som beräknas vara slutförd i början av december 2023. Efter årsskiftet påbörjas etapp 7-13 på Björktickegången som beräknas vara färdigställda i början på mars 2024.

Det ska bli spännande att följa etapperna. På slutet av 2023 kommer alla våra medlemmar på Fårtickegången att kunna dra fördel av enkel elbilsladdning via våra egna laddstationer! Detsamma gäller för medlemmarna på Björktickegågen i början på mars 2024.

För våra gäster, tvåbilsägare och boende i Tybos lägenheter finns åtta utvändiga laddplatser tillgängliga.

Uppdatering från installationsprocessen
5 Dec 2023 Noggrann slutbesiktning av första etappen på Fårtickegången (i -10 grader). Det behövdes några efterjusteringar men anläggningen godkändes. Se även bilder i bildgalleriet.
10 Dec 2023 Samfälligheten bjöd medlemmarna på Glöggmingel i källarförrådet vid garagen. Det välbesökta eventet syftade till information, viss registerjustering, utdelning av laddkablar och adapters.
11 Dec 2023 Driftsättning av anläggningen helt enligt utlovad tidsplan! Se affischen i bildgalleriet.
Fårtickegårdens Logotyp uppsatt på träpanelvägg och belyst med lykta
Historisk bild - Krusboda situationsplan 1973

Fakta om Fårtickegångens samfällighetsförening – FSf

Fårtickegångens och Björktickegångens garage- och förrådssamfällighet förvaltar garage, parkeringsplatser och förråd. Föreningen omfattar 182 enskilda fastigheter samt 4 hyresfastigheter med 48 lägenheter som ägs av Tyresö Bostäder, TYBO.

Om Krusboda

Krusboda består av totalt 1.386 fastigheter, lägenheter inräknade och har tre förvaltningsstrukturer, vilket innebär att samtliga fastighetsägare (med några få undantag) är anslutna till tre olika samfälligheter.

De tre strukturena kortfattat:

  • Anläggningssamfälligheten Krusboda (i dagligt tal kallad ”ASK”) ansvarar för förvaltningen av all gemensam mark ca 400.000 m2 (planteringar, grönområden och skogar och ca 100.000 m2 vägar), badanläggning med utomhuspooler och badhus med bastu samt gatubelysning i hela Krusboda.
  • Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner (i dagligt tal kallad ”SKC” eller ”antennsamfälligheten”) ansvarar för att tillhandahålla bild-, ljud- och datasignaler till fastigheterna i samarbete med extern opreratör. För närvarande Tele2.
  • Inom Krusboda finns det för respektive ”gång”, totalt nio Anläggningssamfälligheter/Samfällighetsföreningar. Till exempel Fårticke-/Björktickegången, Lummergången, Musserongången, Pärlröksgången osv. (i dagligt tal kallade för ”garagesamfälligheter”) med ansvar för garagen, parkeringsplatserna och gemensamma förråd inom respektive gång. Varje samfällighet har egen styrelse och egen budget.

Området Krusboda i Tyresö ligger fritt och vackert. Det gränsar till sjön Tyresö-Flaten och Alby fritidsområde. Byggnaderna ritades i slutet av sextiotalet av arkitekterna på Åke Jansons Arkitektbyrå, med fokus på den sociala gemenskapen mellan människor och boendet. Husen grupperades kring torgen och de boende skulle själva förvalta sina innehav i mindre enheter.

 Faktainformation ovan ertogs från Fårtickgångens Sff

Bilden på Krusboda Situationsplan 1973 härstammar från publikationen som du kan läsa här.